Universiteto informacijos saugumo strategija, IT SAUGA: VALSTYBËS INSTITUCIJØ VEIKLA | Informacinės visuomenės plėtros komitetas

Šioje srityje ypatingai svarbus valstybinio ir privataus sektorių bendradarbiavimas, ieškant optimalių sprendimų bûdų ir juos pritaikant praktikoje. Identifikavusi savo ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros objektus, jų sąsajas bei pažeidžiamumus, valstybė gali paruošti efektyvų rizikų valdymo planą. Giedrius Česnakas Karo akademijaprof. Kartu su strategija patvirtintas ir Strategijos įgyvendinimo planas, numatantis įvairių teisës aktų bei priemonių parengimą m. Renaldas Gudauskas priminė, kad šiandienos politinė tikrovė reikalauja gilios, kompleksinės analizės ir idėjų, o Nacionalinė biblioteka pagal parlamentinę funkciją gali pasiūlyti ne tik platformą, bet ir savo kompetencijas ir analitinį potencialą.

universiteto informacijos saugumo strategija

Baigusieji gebės spręsti informacijos saugos vadybos problemas: analizuoti ir įvertinti informacijos saugos grėsmes ir rizikas, atlikti informacijos saugos sistemos audito ir sertifikavimo procedūras, parengti informacijos saugos politiką, informacijos saugos vadybos projektus, taikyti informacijos saugos vadybos sistemas, incidentų ir konfigūracijos valdymo priemones, identifikuoti nusikaltimus elektroninėje erdvėje ir rinkti jų įrodymus.

Atnaujinta strategija suteiks Lietuvai daugiau saugumo.

Diskusija „Nacionalinio saugumo strategija. Atnaujinimas“

Nacionalinės bibliotekos direktorius prof. Renaldas Gudauskas priminė, kad šiandienos politinė tikrovė reikalauja gilios, kompleksinės analizės ir idėjų, o Nacionalinė biblioteka pagal parlamentinę funkciją gali pasiūlyti ne tik platformą, bet ir savo kompetencijas ir analitinį potencialą.

universiteto informacijos saugumo strategija

Arūnas Molis Vytauto Didžiojo universitetasprof. Giedrius Česnakas Karo akademijaprof.

Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros saugumo stiprinimas

Tomas Janeliūnas Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų universitetasinformacijos ir medijų ekspertas prof. Kadangi Lietuva yra stipriai pažengusi kibernetinės saugos brandos prasme, mūsų nustatytos spragos atskleidžia svarbius poreikius, būdingus ne tik Lietuvai, bet ir kitoms pasaulio šalims.

Praėję renginiai toji tarptautinė teismo ekspertizės mokslų konferencija toji tarptautinė teismo ekspertizės mokslų konferencija ICFS XIII International Conference on Forensic Sciences  tikisi sukviesti geriausius mokslininkus, tyrinėtojus pasidalinti ir apsikeisti idėjomis bei tyrimų rezultatais. Ši konferencija taip pat suteikia galimybę praktikams ir teoretikams diskutuoti apie naujausias inovacijas, madas, problemas ir praktinius iššūkius, su kuriais  susiduria teismo ekspertizės mokslų atstovai. Hatfilde, Jungtinė Karalystė.

Lietuva yra pradėjusi vystyti įvairius kibernetinio saugumo aspektus visose vertinamose srityse ir, be kita ko, peržiūri savo nacionalinę kibernetinio saugumo strategiją, teisines sistemas ir reglamentus.

Šios pastangos padės pamatus brandesniems kibernetinio saugumo gebėjimams ateityje. Daugiau kaip 20 Lietuvos viešojo ir privataus sektoriaus institucijų, įskaitant Vyriausybės kanceliariją, ministerijas, teisėsaugos ir teismų atstovus, Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, finansų sektorių bei privataus sektoriaus organizacijas, buvo pakviestos dalyvauti konsultacijose ir prisidėti prie nacionalinio vertinimo.

Ištrauka iš paskaitos „Saugumo aplinka Baltijos regione\

Džiaugiamės, kad Oksfordo pasaulinis kibernetinio saugumo gebėjimų centras sutiko atvežti į Lietuvą pasaulyje pripažintą ir vertinamą metodologiją, padėti mums atlikti nacionalinį savo brandos įsivertinimą bei parengė tokią išsamią ataskaitą. Kibernetinio saugumo brandos vertinimo ataskaita pateikia išsamią informaciją apie aktualią  šalies  brandos būseną penkiose srityse: kibernetinio saugumo politikos ir strategijos, kibernetinio saugumo kultūros ir visuomenės, kibernetinio saugumo švietimo, mokymų ir įgūdžių, teisinių ir reguliavimo sistemų bei standartų, organizacijų ir technologijų.

Šio vertinimo tikslas — padėti Lietuvos Vyriausybei peržiūrėti savo kibernetinio saugumo gebėjimus, siekiant prioretizuoti strategines investicijas į nacionalinę kibernetinę saugą.

Lietuvos kibernetinis saugumas: ar esame pasiruošę skaitmeninei erai?

Remiantis sutartimi, pasirašiusios valstybës įsipareigojo steigti nacionalinius nuolat veikiančius centrus, teikiančius savitarpio pagalbą visais su kompiuteriniais nusikaltimais susijusiais klausimais, pradedant kompiuteriniais įsilaužimais ir išeikvojimais ir baigiant grësmę gyvybei keliančiais sunkiais nusikaltimais. Informacinių technologijų svarba valstybinei svarbi ne tik sudarant palankias sąlygas interneto vartotojų skaičiaus augimui, elektroninio verslo ar nuotolinio švietimo plëtrai, bet ir kuriant elektroninę vyriausybę, diegiant šiuolaikines informacines technologijas valstybës institucijų ir įstaigų funkcijų vykdymui.

universiteto informacijos saugumo strategija

Jo rezultatai parodë, kad informacijos technologijų saugos priemonës valstybës institucijų informacinëse sistemose bei registruose taikomos atsitiktinai ir nepakankamai; daugumoje valstybës institucijų informacijos sauga yra prasta. Informacijos saugumo kontrolë silpna, beveik visose saugumo srityse reikia gerinti situaciją, norint sumažinti informacijos infrastruktûros išorinį pažeidžiamumą, dël kurio gali nukentëti valstybës institucijų veikla.

universiteto informacijos saugumo strategija

Tyrimo ataskaitoje teigiama, kad viena svarbiausių saugos problemų yra bendras IT saugos svarbos nesuvokimas, prasta saugos kultûra organizacijose. Kitos priežastys: lëšų IT apsaugai trûkumas bei apsaugos srityje dirbančių specialistų kompetencijos stoka.

universiteto informacijos saugumo strategija

Tyrimo duomenimis, m. Išvadose teigiama, kad finansiškai efektyvus metodas visoms valstybëms institucijoms gerinti saugos padëtį yra bendra saugos tobulinimo programa.

Kibernetinio saugumo paslaugos

Šiuo metu pagrindinis šalies informacinës visuomenës plëtros planavimo dokumentas yra Vyriausybës m. Svarbus žingsnis link šio tikslo — m.

Vyriausybës patvirtinta Informacijos technologijų saugos valstybinë strategija ir jos įgyvendinimo planas.

Strategija siekiama užtikrinti informacijos technologijų saugos teisinio reglamentavimo plëtrą, stiprinti svarbiausiųjų valstybës informacinių sistemų saugą, kurti informacijos technologijų saugos atitikties vertinimo sistemą, užtikrinti valstybës tarnautojų reikalingas žinias informacijos technologijų saugos srityje ir kt.

universiteto informacijos saugumo strategija

Strategijoje nustatyti ir valstybës institucijų IT saugos principai bei įgyvendinimo kryptys. Kartu su strategija patvirtintas ir Strategijos įgyvendinimo planas, numatantis įvairių teisës aktų bei priemonių parengimą m.

Lietuvoje valstybës informacinių technologijų saugos srityje stebimi teigiami pokyčiai.