Keturi strategijos kūrimo variantai

Kitaip tariant, sumanymas gali skirtis nuo realios strategijos. Praėjęs laikas nebesugrįžta, ir jo lieka vis mažiaunumatytiems darbams atlikti.

Jos keturi strategijos kūrimo variantai pobūdžio produktus gaminančios ir paslaugas teikiančios organizacijos 2. Finansavimo šaltiniai komercinės ir nekomercinės organizacijos 3.

Nuosavybės valstybės ir privačios organizacijos 4. Organizacijos dydžio mažos ir didelės organizacijos 5.

keturi strategijos kūrimo variantai

Diversifikuotos ir nediversifikuotos veikia vienoje verslo srityje ar nutolusios nuo jos Strateginio valdymo tikslas — rasti tinkamiausia būdą, padedantį organizacijai pasiektigeriausių rezultatų didinant bendrą organizacijos vertę. Vertės kategorija išreiškia ne vienekonominiai aspektai, ne viskas fokusuojama į pelną.

Aišku, pelnas yra svarbiausias versloįmonės tikslas žymia dalimi lemiantis įmonės egzistavimo prasmę, tačiau įmonė yra sudėtingasįvairių interesų ir tikslų junginys ir diegiant strategijas tuos visus interesus reikia įvertinti.

Strateginio valdymo tikslas — užtikrinti organizacijos pelningumo potencialą ateičiai. Operatyvinio valdymo tikslas — paversti tą potencialą realiu pelnu.

Potencialas,organizacijos tikslams įgyvendinti ateityje, laikomas vienu iš strateginio valdymo produktų. Kalbant apie strateginį valdymą, svarbu atminti, kas yra suvokiama kaip strateginis planavimas:Strateginis planavimas šiuolaikinės veiklos sąlygomis, yra būtinybė visoms įstaigoms beiorganizacijoms. Strategija apima tikslus, uždavinius, rinką, produktus. Strategija:1 planas - sąmoningų veiksnių kaip elgtis įvairiose situacijose vadovams;2 sprendimai apie veiklos apimtį ir jos ribas;3 požiūris į strategiją kaip į perspektyvą;4 sprendimai apie tai, kaip susieti organizaciją su jos keturi strategijos kūrimo variantai sprendimai apie tai, kaip susieti veiklą su jai būtinais resursais.

Strateginio valdymo metodologijos: Nustatytinė metodologija strateginį valdymą traktuoja kaip tiesioginį nuoseklų irracionalų procesą prasidedantį nuo tam tikro dabarties momento analizės pagrindukuriant strategiją ir ją įgyvendinant.

Šioje strategijoje galutiniai tikslai suformuluoti iš anksto ir strateginiai sprendimaikompleksiškai parengiami prieš strategijos įgyvendinimą. Nustatytinis strateginio valdymo procesas remiasi tam tikra strateginio planavimo sistemakaip formalizuota nuostatų ir metodų visuma, kuri leidžia nuosekliai ir racionaliai analizuotiorganizacijos išorinę aplinką ir išteklius, apibrėžti strategijos tikslinę orientaciją, kurti strateginiųsprendimų keturi strategijos kūrimo variantai ir parinkti galutinius strateginius sprendimus, kurie vėliau įgyvendinami.

Ši metodologija senesnė. Nustatytinėje metodologijoje strateginė analizė, strategijos kūrimas ir strategijosįgyvendinimas nuosekliai eina vienas po kito.

Grįžtamasis ryšys liečia tik pačios strategijoskūrimą. Galutiniame cikle strategijos įgyvendinimas pradedamas realizuoti tik galutinai sukūrusstrategiją. Strateginio proceso nepertraukiamumas užtikrinamas kai baigiant įgyvendinti parengtąstrategiją rengiama nauja strategija. Naujos strategijos kūrimą gali paankstinti ankstesnėsstrategijos realizavimo nesėkmės arba esminiai buvusios strategijos neatitikimai išorinėsaplinkos pokyčiams.

keturi strategijos kūrimo variantai

Nustatytinė strategija kompleksiškai apima visą organizaciją ir jos svarbiausias problemas2. Nustatytinė metodologija logiška ir nuosekli, formali strateginio planavimo sistema tiksliaiatspindi strateginių procesų stadijos seką keturi strategijos kūrimo variantai ir nuosekliai vedančią galutinį rezultatąorganizacijos strategijos link3.

Organizacija gali kompleksiškai kontroliuoti strategijos įgyvendinimą ir jos atitikimąkintančiai aplinkos situacijai4. Sukauptas didelis patyrimas nustatytinių strategijų rengimo ir įgyvendinimo srityje stambiosekorporacijose. Nustatytinė metodologija remiasi prielaida, kad ateitį galima prognozuoti gana tiksliai, tačiauneviskas keturi strategijos kūrimo variantai pasitvirtina;2.

Kuomet suplanavom, sunku pakeisti, todėl reikia dažnai keisti strategijas;3.

Dėl didelio išorinės aplinkos dinamiškumo dažnai sunku arba apskritai neįmanoma iš ankstotobulai apibrėžti strategijos tikslinę orientaciją ir pasirinkti geriausius optimalius strategijossprendimus. Yra daroma labai daug klaidų. Kartais tikslinga atsisakyti ilgalaikių strateginių pranašumų ir gauti didesnę naudą panaudojustrumpalaikes galimybes.

Kai kurie strateginio valdymo specialistai nelinkę į ilgalaikesgalimybes. Nustatytinis valdymo modelisPlėtotinė strategija — tai strategija, kurios galutinė tikslinė orientacija nėra iš anksto aiški irkurios daliniai strateginiai sprendimai rengiami per visą vidutinės trukmės periodą.

Strategija —tai idėja, kuri neturi aiškaus plano. Strategijos kūrimo ir įgyvendinimo stadijos yra glaudžiaitarpusavyje susijusios ir susipynusios. Sąlygiškai atskira tik strateginės analizės stadija.

keturi strategijos kūrimo variantai

Naujųsprendimų rengimas priklauso nuo ankstesnių sprendimo įgyvendinimo rezultatų ir išorinėjeaplinkoje susiklosčiusios situacijos. Neeikvojama daug jėgų sudaryti strateginį planą2.

Detalumo laipsniu — tiksliai nėra apiforminami konkretūs dokumentai3. Strategijos kuriamos trumpesniam laikotarpiuiPlėtotinė metodologija taip pat sukuria tam tikras teorijas. Pagrindinės yra šios Išlikimu pagrįstos strateginės teorijos. Remiasi prielaida, kad pagrindinis organizacijostikslas yra jos pačios išlikimas greitai kintančioje ir dinamiškoje aplinkoje. Išlikimąužtikrina smarkiai nenutrūkstama kova su aplinka ir išlieka tos organizacijos, kuriosgeriausiai prisitaiko prie išorinės aplinkos pokyčių.

Strategija

Pagrindinė kova vyksta su konkurentais. Kiekvienas konkurentas stengiasi užimti stipresnespozicijas rinkoje. Nesugebančios greit keistis organizacijos pačios pasmerkia save išnyktikonkurencinės kovos sąlygomis. Išlikimu pagrįstame procese veikia du mechanizmai: 1 keturi strategijos kūrimo variantai prie aplinkos 2 atranka tarp pasirengusių išliktiIšlikimu pagrįstame procese strateginės analizės pagrindinė užduotis yra ieškoti išlikimoperspektyvų, prognozuoti išorinės aplinkos pokyčius, kas yra gana sudėtinga, todėl tas strategijoskūrimo ir įgyvendinimo procese atsiradusias galimybes bandoma realizuoti.

Ieškoma kiek galima daugiau išlikimo alternatyvų.

Strategijos komponentai[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Profesorius Ričiardas P. Rumeltas  m.

Pasirinkimą tarp alternatyvų lemia ne išankstiniai racionalūskriterijai, o padiktuoja konkrečiai susiklosčiusi išorinės aplinkos situacija. Nenumatytiemsatvejams rekomenduojama sudaryti atitinkamas išteklių ir pajėgumo atsargas. Neapibrėžtumu pagrįstos strateginės teorijos.

keturi strategijos kūrimo variantai

Remiasi prielaida, kad organizacijosaplinka turi didelį neapibrėžtumo laipsnį, jog prognozuoti pokyčius neįmanoma. Ilgalaikėstrategija yra prieštaravimų visuma ir vieninteliai galimi tikslai yra trumpalaikiai, turintysakivaizdų inovacinį pobūdį. Sėkmę organizacija gali patirti tik tuo atveju, jeigu ji savo išlikimo galimybes susies suinovatoriškumu ir nuolat pati keisis. Kadangi išorinė aplinka neaiški, tai pradinis sprendimassukelia grįžtamąjį ryšį, t.

Ši strategija remiasi matematiniais vienkartinių akcijų pasirinkimo sandoriai chaoso teorija.

keturi strategijos kūrimo variantai

Procesas teikia pirmenybę trumpalaikio pobūdžio veiksniams, kadangi laikoma iš esmėsneprognozuojama išorinė aplinka. Todėl pats prognozavimo procesas vadinasi laiko švaistymu. Todėl strateginių alternatyvų pelningiausi prekybos rodikliai didelės svarbos neturi, nes neįmanoma prognozuoti,kieknaujovių įgyvendinimas bus sėkmingas tolesnėje ateityje, todėl strateginis procesas plėtojamasjudant nedideliais žingsniais pirmyn, iš jų mokantis prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos.

Derybomis pagrįstos strateginės teorijosRemiasi prielaida, kad kuriant ir įgyvendinant strategiją svarbų vaidmenį vaidina koalicijosir grupės, kurių interesai sutampa su organizacijos interesais arba joms prieštarauja. Sėkmingomis derybomis pasiekiamas kompromisas. Derybos laikomos ne jau sukurtos strategijos papildymu, o tiesiogine paties strategijoskūrimo proceso dalimi. Keturi strategijos kūrimo variantai derybų procesą įtraukiamos įvairios keturi strategijos kūrimo variantai grupės įmonės savininkai,vadovai, darbuotojaikurių interesams gali pasitarnauti arba grėsti rengiami strateginiaisprendimai, sukeldami atitinkamą reakciją.

Svarbūs ir išoriniai dalyviai: klientų arba tiekėjų grupės gali turėti didelę derėjimosi galią irdaryti įtaką strateginiams sprendimams.

Ši strateginė teorija pripažįsta žmogaus veiksnio svarbąstrateginiams procesams.

Strategijos samprata, strategijos formavimo modeliai ir ... - Tax.lt

Strategija traktuojama kaip galimybių menas, kai strateginius sprendimus stipriai veikiasocialiniai ir politiniai aspektai tiek išoriniai, tiek vidiniai. Derybų pagrindu atsiranda sutartys suteikėjais ir klientais, kuria galima nulemti sėkmingą strategijos įgyvendinimą arba netorganizacijos išlikimą.

 Информация уходит.

Komercinius sprendimus, kuriuose svarbų vaidmenį turi derybų procesas,matematiškai padeda modeliuoti lošimo teorija. Derybomis pagrįstas procesas pats savaime nepateikia viso maršruto, pagal kurį kuriama ir įgyvendinama organizacijos strategija. Derybos gali ir turi vykti strateginiameprocese. Pažinimu pagrįstos strateginės teorijosRemiasi prielaida, kad žmogaus įsipareigojimą strategijai galima ugdyti suliejantstrategijos kūrimą ir įgyvendinimą į vientisą pažinimo procesą organizacijoje, kurio tiesioginiaidalyviai yra organizacijoje dirbantys žmonės.

Pažinimas nereiškia, kad apsiribojama vien žmogaus atminties ugdymu ir jų žinių bagažoplėtojimu, sugebėjimu susidoroti su išorinėje aplinkoje vykstančiais strateginiais pokyčiais.

Daugelis organizacijų kurdamos strategiją remiasi prielaidų visuma kaip protiniu modeliu apieorganizaciją ir jos aplinką, tačiau šie protiniai modeliai turi būti aiškiai apibrėžti ir paskleistivisoje organizacijoje. Strategijos kuriamos diskusijų pagrindu, analizuojamos įvairios alternatyvos, tačiaustrategijos kūrimo procesas ir įgyvendinimas vyksta vienu metu.

keturi strategijos kūrimo variantai

Plėtotinės metodologijos pranašumai:1 Lankstesnė palyginus su nustatytine. Ši metodologija formalios strategijos planavimosistemos panaudojimo. Nėra pernelyg gremėzdiška ir biurokratiška, kad trukdytų operatyviaireaguoti į išorinės aplinkos pokyčius. Kadangi kūrimo ir įgyvendinimo stadijos neatsietos, joslanksčiai užtikrina visų paimtų strateginių sprendimų patikimumą ir jų įgyvendinimą.

Naršymo meniu

Nereikalauja iš anksto prognozuot organizacijos strategininkės situacijos perspektyvoje,strateginius sprendimus galima priimti tuomet, kai jau plačiau išnagrinėjama susiklosčiusistrateginių sprendimų situacija. Trūkumai:1 Nėra sukauptas platesnis metodologinių praktinių panaudojimų patyrimas.

Jos veiklos pobūdžio produktus gaminančios ir paslaugas teikiančios organizacijos 2. Finansavimo šaltiniai komercinės ir nekomercinės organizacijos 3. Nuosavybės valstybės ir privačios organizacijos 4. Organizacijos dydžio mažos ir didelės organizacijos 5.

Palyginus sunustytine, ji nėra pakankamai logiška, nuosekli ir tobula, todėl iškyla nemaža organizaciniųsunkumų rengiant ir įgyvendinant šią strategiją. Kai kuriose veiklos šakose yra būtini iš ankstoaprobuoti ilgalaikiai strateginiai procesai, nes be jų organizacija negalėtų iš viso efektyviaifunkcionuoti.

Geriausias rezultatas, kai taikomos abi metodologijos kartu. Plėtotinė metodologijaStrategijos formavimo modeliai:1 strateginis planavimo modelis:.

Naudojant šią koncepciją taikomas vadinamasis Porterio 5 jegų modelis: 1 tiesioginiai konkurentai analogiška produkcija, čia pat realizuoja, nes juos žinome, jie galibūti partneriais ;2 potencialūs konkurentai žinom, girdim, kad jie naujai nori įsiveržti į rinką ;3 produktų pakaitalai mediniai ir plastikiniai langai ;4 tiekėjų derybinis sprendimas;5 pirkėjų derybinis. PotencialūskonkurentaiNaujų konkurentųatėjimo pavojusTiekėjų sugebėjimasderėtisTiekėjaiKonkurentai šakojeKonkurencija tarpveikiančių įmoniųKlientų sugebėjimasderėtisKlientaiPakaitalaiPrekių pakaitalųpavojuspav.

Porter penkių konkurencinių jėgų modelisŠaltinis: Porter M. The competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors.

New York: The Free Press, Čia pabrėžiama, kad nėra taisyklių ir apibrėžtumų. Akcentuoja visišką modeliolaisvumą, kur galima keisti viską: tikslus, misiją, bet filosofijos peržengimas yra Neįmanomas. Šiame modelyje laikomasi pagrindinės nuostatos, kad strategija yra kieno nors asmeninių,politinių interesų atspindys.

  • Strategijos samprata, strategijos formavimo modeliai ir - daesta.lt
  • Dvejetainių opcionų rezultatai
  • Orakulo dvejetainiai variantai
  • Išankstiniai akcijų pasirinkimo sandoriai
  • Strategija – Vikipedija
  • «ТРАНСТЕКСТ» устроил себе перерыв.

Organizacija šioje koncepcijoje suvokiama traktuojama tik kaip vix fix prekybos strategija savo tikslamspasiekti tai gali būti politinė partija. Pagrindiniai jėgos šaltiniai, kurie daro įtaką strategijos formavimui šiame modelyje:1 reikšmingumas kitiems keturi strategijos kūrimo variantai ar struktūroms;2 sugebėjimas generuoti finansinius resursus;3 pozicija visoje veiklos sistemoje; 4 nepaliečiamumas;5 sugebėjimas veikti susiklosčius netikėtoms situacijoms.

Jos skirtumas, jog laikomasi pozicijos, kad ne tik organizacija turi derintis su jos aplinka,bet ir visas strategijos kūrimas nagrinėjamas kaip vientisas, nenutrūkstamas procesas, aktyviaidalyvaujant darbuotojams. Tai bene vienintelė koncepcija, labai aiškiai pabrėžianti darbuotojų aktyvumą.

Ugdymo turinio atnaujinimas. Kompetencijos socialinio ugdymo Bendrosios programos projekte

Ši koncepcija būdinga profesionalioms ir inovatoriškoms organizacijoms.